VSS LED Driver Board BN44-01046B for Samsung UN55Q80T / QN55Q80TAFXZA Version FB04

Regular price $34.95

Shipping calculated at checkout.

Quantity: 4

Part Number:  BN44-01046B, BN4401046B 
Board Number:  L55S8NC_THS / BN44-01046B / BN4401046B
Part Type:  VSS LED Driver Board
Part Usage: LED TV
TV Model Numbers: QN55Q80TAFXZA, QN55Q8DTAFXZA, QN55Q80AAFXZA - Ver. BA01
TV Version: FB04, FA03


GRSM-8 / SH1-17 / SH2-15 / GRSM(L)-38