Samsung Main Board BN94-01212B for Samsung HP-T5064 / HP-T5064X/XAA, HPT5054X/XAA, HPT5064X/XAC

Regular price $38.95

Shipping calculated at checkout.

Quantity: 1

Part Number: BN94-01212B
Board Number: BN41-00840B, BN97-01428B
Part Type: Main Board
Part Usage: Plasma TV

TV Model Numbers:
Brand Models Versions
SAMSUNG HPT5054X/XAA
HPT5064X/XAA
HPT5064X/XAC BK02,SQ11,SP07,SM03,BQ12,BN06,BM04,0001,SN10,SN05,SM09,SK08,SK01,SQ13


SH2-24